STANOVY

Občanského sdružení

pro podporu Tyfloturistického oddílu

Čl. I

Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení:

Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

(dále jen „sdružení“)

Sídlo: Nad Strouhou 664/5, Praha 4 Braník, 14700

Čl. II

Právní postavení sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu

 2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. III

Cíl činnosti sdružení

 1. Cílem sdružení je

  1. organizovat a podporovat celoroční volnočasové aktivity dětí a mládeže se zrakovým postižením, zejména v oblasti  sportu a turistiky

  2. připravovat pravidelné akce, mezi které patří především zimní lyžařský kurz, vodácký výlet a letní tábor

  3. pořádat pravidelné schůzky v rámci Tyfloturistického oddílu, zejména pro děti z okruhu žáků Školy Jaroslava Ježka, Loretánská 19, Praha 1

  4. získávat finanční prostředky pro svou činnost

  5. organizovat vzdělávací kurzy pro vedoucí, kteří se podílejí na činnosti sdružení

  6. zprostředkovávat a zveřejňovat informace o akcích konaných sdružením a jinými organizacemi

  7. seznamovat veřejnost s problematikou života zrakově postižených, například formou besed či projektových dnů na základních a středních školách.


 1. Za tímto účelem:

  1. sdružení zajistí informování rodičů zrakově postižených dětí, odborné i laické veřejnosti o činnosti sdružení

  2. sdružení bude shromažďovat finanční prostředky

  3. sdružení zajistí organizování benefičních akcí na podporu činnosti sdružení

  4. sdružení bude organizovat setkání vedoucích a odborníků v oblasti speciální pedagogiky a pedagogiky volného času zrakově postižených dětí.

Čl. IV

Členství

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 16 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

 2. O přijetí nového člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada sdružení.

 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

 4. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané Radou.

 5. Zánik členství:

  1. vystoupením člena písemným oznámením

  2. úmrtím člena

  3. u právnické osoby jejím zrušením

  4. neúčastí člena sdružení na třech po sobě jdoucích valných hromadách

  5. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady

  6. zánikem sdružení.

Čl. V

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:

  1. podílet se na činnosti sdružení

  2. volit do orgánů sdružení

  3. být volen od 18 let do orgánů sdružení

  4. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

 2. Člen má povinnost zejména:

  1. dodržovat stanovy sdružení

  2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

  4. jednou ročně zaplatit členský příspěvek, jehož výši určí valná hromada.

Čl. VI

Orgány

Orgány sdružení jsou:

 1. valná hromada

 2. Rada

 3. dozorčí rada.

Čl. VII

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

 3. Valnou hromadu svolává Rada dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá alespoň třetina členů sdružení.

 4. Valná hromada zejména:

  1. rozhoduje o změnách stanov sdružení

  2. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření

  3. volí na dobu jednoho roku členy Rady a dozorčí rady

  4. rozhoduje o zrušení členství

  5. rozhoduje o zrušení sdružení.

 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.


Čl. VIII

Rada

 1. Rada je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

 2. Rada má nejméně 3 členy.

 3. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně před valnou hromadou.

 5. Rada zejména

  1. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, případně místopředsedy, sdružení

  2. koordinuje činnost sdružení

  3. svolává valnou hromadu

  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady

  5. rozhoduje o přijetí nového člena sdružení.

 6. Každý člen Rady zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.

 7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

 8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci Rada.

Čl. IX

Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

 2. Dozorčí rada má nejméně 3 členy.

 3. Dozorčí rada vykonává dohled nad hospodařením a činností sdružení.

 4. Pro zasedání valné hromady dozorčí rada vypracovává zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Čl. X

Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

 2. Zdroji majetku jsou zejména:

  1. dary a příspěvky fyzických a právnických osob

  2. výnosy majetku

  3. příjmy z činností při naplňování cílů sdružení

  4. členské příspěvky.

 3. Za hospodaření sdružení odpovídá Rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

 4. Hospodaření se uskutečňuje podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. XI

Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká

  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady.

  2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.

 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení

 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Praze dne 15. května 2011

7